Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge ! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.'' El-Hudžurat, 12.

Hadis
Prenosi Malik od Ebu Hurejre, r.a., koji kaže da je Resulullah, a.s., rekao: ''Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najveća laž. Nemojte jedan drugog uhoditi, niti prisluškivati. Nemojte jedan drugom zavidjeti, niti se međusobno mrziti, niti jedan drugom leđa okretati. Budite, o Allahovi robovi braća.'' (Buharija, Muslim, Ebu Davud)

Mudrost
''Stidi se istinski da svome prijatelju kažeš da znaš a da on ne zna, bilo to otvoreno ili suprostavljajući mu se. A ako se izdigneš iznad sebi ravnih, nemoj biti siguran u njihovu iskrenost.'' Ibnu-l-Mukaffa