MUSLIMANSKA ŠPANIJA 800 godina islamske civilizacije u El-Endeluzu - Autor: Andre Clot

Knjigu možete poručiti na ovom link-u. IZ SADRŽAJA: ARAPI – NASTANAK SVJETSKOG CARSTVA, ŠPANIJA – PROVINCIJA NA RUBU ARAPSKOG CARSTVA, PROCVAT EL-ENDELUZA , ERA POBUNA, EL-MENSUR – VLASTODRŽAC I VOJSKOVODJA, FITNA – VELIKA KRIZA, ERA TAIFA, ALMORAVIDI...

S  A  D  R  Ž  A  J

ARAPI – NASTANAK SVJETSKOG CARSTVA
Prva osvajanja
Prodor ka zapadnoj Africi
OSVAJANJE ŠPANIJE
Zemlja pogodna za iznenadni napad
Tarik, Berber
Uništenje zapadnog gotskog carstva
Pitanje za vodje
Neželjena pobjeda

ŠPANIJA – PROVINCIJA NA RUBU
ARAPSKOG CARSTVA
Jačanje arapskog prisustva
Bratoubilački rat
Prodori preko Pirineja
Poatje
Rivalstva
CARSTVO EMEVIJA KORDOBE
Abdurahman – odiseja jednog bjegunca
Emir El-Endeluza
Konkurenti i protivnici
Karlo Veliki
Smrt vladara
Koncept države
Arapi, Berberi, Kršćani, Jevreji – stanovnici El-Endeluza
Hišam I – pobožan i samouvjeren
El-Hakem Strašni
«Neka me mrze, ako me se ne boje!»
Organizirana država

PROCVAT EL-ENDELUZA
Abdurahman II – mecena umjetnosti
Otpor kršćana
Dobrovoljni mučenici
Kulturni uzor Istoka
Zirjab Kulturotvorac
Umijeće navodnjavanja
Pjesnici, učenjaci, izumitelji
Vladar moćnog carstva
Upadi Vikinga
Odnosi s drugim muslimanskim carstvima
Bizantija

ERA POBUNA
Abdurahman II i njegov nasljednik
Ustanak Ibn Hafsuna
Intrige u palači i rat bandi
Sjaj hilafeta
Abdurahman III Veliki
Uspostava hilafeta
Božiji zastupnik
Medinetuz – zehra – Palača svih palača
Politički odnosi sa susjednim zem ljama
Bizantijci i Otoni
Na vrhuncu
Hakem II – kultura na vlasti
Kuća mudrosti

EL-MENSUR – VLASTODRŽAC I VOJSKOVODJA
Trenutak uspona
Intrige
Put ka autokraciji
Vojska – instrument moći
Kordopska džamija
Doba ratova
Subhina zavjera
Smrt gospodara rata
Bilans

FITNA – VELIKA KRIZA
El-Mensurovi sinovi
Revolucija

Gradjanski rat
Opsada Berbera
Kraj hilafeta
Uloga berbera

ERA TAIFA
Taife i parije
Abadije od Sevilje
Najvažnija taifska carstva

ALMORAVIDI
Afrička berberska dinastija
Primjer stroge pobožnosti
Strani ugnjetači

MUVEHHIDI
Religija i vojna sila
Još jedno osvajanje Španije
Halifa

DRŽAVA I UPRAVA U EL-ENDELUZU
Jedno nedovršeno osvajanje
Krajine
Kura
Vladar i njegov dvor
Uprava
Finansije i porezi
Sudska vlast
Zakon i pravni poredak

ZEMLJA I LJUDI
Poljoprivreda u procvatu
Stanovništvo
Arapi
Sakalibi
Kršćanski Mozarapi
Jevreji
Robovi iz crnačke Afrike
Stapanje
Društveni poredak
Zemlja i tlo

EL-ENDELUZ – ZEMLJA
MISLILACA I UČENJAKA
Vladari mecene
Ibn Rušd i njegovo vrijeme
Veliki ljekari
Majmonid
Geografi i astronomi
Mistik El-Erebi
Znanosti u islamskom svijetu

ISLAMSKO ZNANJE I KRŠĆANSKA EVROPA
Na početku susreta
Put preko Sicilije
Gerbert iz Aurillaca u Kataloniji
Vjerski rat ili razgovor učenjaka
Susret kultura u Andaluziji
Epoha velikih prijevoda
Mornari i navigatori

REKONKVISTA
Ofanziva kršćanskih kraljeva
Krhka moć Almohada
Las Navas de Tolosa – preokret u odmjeravanju snaga
Juriš na bastione Maura
Nasljednici Las Navasa
Ima li još mjesta za Maure

GRANADA
Utočište i gnijezdo otpora
Dan žalosti i kušnje
Blagostanje i gerilski rat
Unutarnje razmirice
Osvojite Granadu
Ofanziva i kapitulacija

KRAJ MUSLIMANSKOG ŽIVOTA U ŠPANIJI
Od Maura ka «moriskosima»
Mauri, van iz zemlje
Razlozi progona
Izgon Jevreja
El-Endeluz – zemlja gradova
Urbani život
Grad Halifa
Grad Giralde
Grad triju religija
Grad el Cida

PRIVREDA I TRGOVINA
Prefinjena svila iz Almerije
Vuna od merina
Pamuk i druga roba
Visoko cijenjeni corduan
Ulje, vino i šafran
Veliko tržište robova
Trgovinske rute i trgovci
Trgovačke tehnike

MAURSKA UMJETNOST
Mjesto stapanja kultura
Dekoriranje, filigranski zanat i skulptura
Graditeljstvo
Alhambra
Mudeharska umjetnost
Na velikim hodočasničkim putevima

ŠTA JE OSTALO OD EL-ENDELUZA?