Allahova dž.š. lijepa imena

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - El-esmau-l husna, o čemu Kur'an a.š. kaže:

'Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite' (El-Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže: 'Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih 'dostigne' ući će u Džennet'.

O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da 'dostići' Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da 'dostići' lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

 1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
 2. Er-Rahman - Milostivi
 3. Er-Rahim - Samilosni
 4. EI-Meliku - Vladar
 5. EI-Kuddusu - Sveti
 6. Es-Selamu - Čist od mana
 7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
 8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
 9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
 10. EI-Džebbaru - Snažni
 11. EI-Mutekebbiru - Silni
 12. EI-Haliku - Stvaralac
 13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
 14. EI-Musavviru - Koji likove daje
 15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
 16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
 17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
 18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
 19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
 20. EI-Alimu - Koji sve zna
 21. EI-Kabidu - Koji steže
 22. EI-Basitu - Koji pruža
 23. EI-Hafidu - Koji spušta
 24. Er-Rafiu - Koji diže
 25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
 26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
 27. Es-Semiu - Koji sve čuje
 28. EI-Besiru - Koji sve vidi
 29. EI-Hakemu - Sudac
 30. EI-Adlu - Pravedni
 31. EI-Latifu - Dobri
 32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
 33. EI-Halimu - Blagi
 34. EI-Azimu - Veliki
 35. EI-Gaffuru - Koji prašta
 36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
 37. EI-Alijju - Visoki
 38. EI-Kebiru - Veliki
 39. EI-Hafizu - Koji čuva
 40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
 41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
 42. EI-Dželilu - Veličanstveni
 43. EI-Kerimu - Plemeniti
 44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
 45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
 46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
 47. EI-Hakimu - Mudri
 48. EI-Vedudu - Koji voli
 49. EI-Medžidu - Slavljeni
 50. EI-Baisu - Koji proživljuje
 51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
 52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
 53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
 54. EI-Kavijju - Moćni
 55. EI-Metinu - Čvrsti
 56. EI-Velijju - Zaštitnik
 57. EI-Hamidu - Hvaljeni
 58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
 59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
 60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
 61. EI-Muhji - Koji život daje
 62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
 63. EI-Hajju - Živi
 64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
 65. EI-Vadžidu - Imućni
 66. EI-Madžidu - Slavni
 67. EI-Vahidu - Jedini
 68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
 69. EI-Kadiru - Svemoćni
 70. EI-Muktediru - Koji sve može
 71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
 72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
 73. EI-Evvelu - Prvi
 74. EI-Ahiru - Posljednji
 75. Ez-Zahiru - Jasni
 76. EI-Batinu - Skriveni
 77. EI-Valiju - Koji upravlja
 78. EI-Mutealiju - Svevišnji
 79. EI-Berru - Dobročinitelj
 80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
 81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
 82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
 83. Er-Reufu - Samilosni
 84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
 85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
 86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
 87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
 88. EI-Ganijju - Koji je bogat
 89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
 90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
 91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
 92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
 93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
 94. EI-Hadi - Koji upućuje
 95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
 96. El-Baki - Vječiti
 97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
 98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
 99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom