Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! –A Allah doista sve čuje i vidi.'' En-Nisa, 58.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Svakog sudiju muslimana prate dva meleka koji ga podstiču na istinu (pravednost), sve dok on to želi. A kada se on namjerno okrene od istine (pravde), meleki ga prepuste samom sebi.''

Mudrost
Omer ibn Abdu-l-Aziz je smijenio jednog svog sudiju, pa ga je on upitao: ''Zašto si me smijenio, šta sam skrivio?'' Omer mu odgovori: ''Obavješten sam da si ti govorio više i duže nego parničari kojima si sudio.''