Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
„Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.“ (Et-Tevba, 100 )

Hadis
“Istinski musliman je onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani. A muhadžir je onaj ko napusti ono što mu je Allah zabranio.” (Bilježi Imam Buhari u “Sahihu”, 1/53, Kitabul- iman)

Mudrost
Prenosi se da je hazreti Omer r.a., rekao:
- ko se kloni suvišnog govora data mu je mudrost,
- ko se sustegne nepotrebnog gledanja data mu je poniznost srca,
- ko se kloni pretjerivanja u jelu data mu je slast u činjenju ibadeta,
- ko se čuva od pretjeranog smijeha dato mu je dostojanstvo,
- ko napusti šalu postigao je prefinjenost,
- ko ostavi ljubav prema ovom svijetu data mu je ljubav prema Ahiretu,
- ko ne vodi brigu o tuđim nedostatcima data mu je mogućnost da ispravlja vlastite greške,
- ko se ne bavi istraživanjem kod drugih onoga što samo Allah zna, zagarantovana mu je čistota od licemjerstva.